bebeBebe­ğin do­ğup, pla­sen­ta­nın çık­ma­sı ile baş­la­yan ve an­ne or­ga­niz­ma­sı ile ge­ni­tal yol­lar­da ge­be­lik ve do­ğu­ma bağ­lı ge­liş­me­le­rin, ge­be­lik­ten ön­ce­ki du­ru­mu­na dö­nüş­me­le­ri için ge­çen 4 ila 6 haf­ta­lık dö­ne­me lo­hu­sa­lık, ka­dı­na da lo­hu­sa de­nir.

Pla­sen­ta­nın ra­him için­de ya­pı­şık ol­du­ğu du­var­dan ay­rıl­dı­ğı za­man bir ya­ra do­ku­su olu­şur. Do­ğum son­ra­sı olan ka­na­ma bu ya­ra do­ku­su­nun sal­gı­sı­dır. Do­ğum son­ra­sı hij­yen önem­li­dir. Bu ka­na­ma, hem ye­ni do­ğum yap­mış an­ne hem de be­bek için en­fek­si­yon kay­na­ğı olduğundan, be­bek ku­ca­ğa alı­nır­ken ve em­zi­ri­lir­ken, el­le­rin sa­bun ve bol su ile yı­kan­ma­sı, tır­nak­la­rın da kı­sa ke­sil­miş ol­ma­sı ge­re­kir. Halk ara­sın­da  do­ğum son­ra­sı çok kor­ku­lan “al bas­ma­sı” ola­yı, ra­him için­de­ki pla­sen­ta­nın çık­tı­ğı du­var­da­ki ya­ra­nın, hij­ye­nik ol­ma­yan do­ğum şart­la­rı ve­ya son­ra­sı, ba­kım sı­ra­sın­da mik­rop kap­ma­sı ve mik­ro­bun ka­na ka­rı­şa­rak, tüm vü­cu­da ve or­gan­la­ra ya­yıl­ma­sı so­nu­cu, yük­sek ateş ve vü­cut­ta par­ça­lar şek­lin­de olu­şan kır­mı­zı dö­kün­tü­lü ha­li­dir. Yük­sek ateş, lo­hu­sa ka­dı­nın sanrılar (ha­yal­ler) gör­me­si­ne de se­bep olur. Böy­le­ce eski zamanlarda sep­sis (mik­ro­bun ka­na ka­rı­şa­rak or­gan­la­rın iş­lev­le­ri­ni dur­dur­ma­sı­na ne­den ol­ma­sı du­ru­mu) so­nu­cu lohusa ka­dın­lar­da ölüm görülürdü. Es­ki yıl­lar­da mik­rop­lar bi­lin­mez­ken has­ta­lık­la­ra gö­rün­me­yen kö­tü güç­le­rin se­bep ol­du­ğu dü­şü­nü­lür ve ko­run­ma ça­re­le­ri ara­nır­dı. İş­te “al bas­ma” ola­rak isim­len­di­ri­lip, ol­ma­ma­sı için de ba­şa kır­mı­zı kur­de­la tak­mak, lohu­sa ka­dı­nı yal­nız bı­rak­ma­mak,  kırk gün bo­yun­ca ev­den çık­ma­yıp, is­ti­ra­ha­ti­ni sağ­la­mak, ye­ni an­ne­nin ve be­be­ğin ko­run­ma­sı için alı­nan bir ön­lem­di. Kır­mı­zı renk ener­ji çe­ken, çev­re­den ener­ji top­la­yan bir renk ol­du­ğun­dan; do­ğum son­ra­sı yor­gun ve tüm ener­ji kay­nak­la­rı sı­fır­lan­mış an­ne­ye ba­şa bağ­la­nan kır­mı­zı kur­de­la ke­sin­lik­le ya­rar sağ­lar. Siz de do­ğum­dan son­ra üs­tü­nüz­de kır­mı­zı renk­li bir eş­ya bu­lun­du­ra­bi­lir­si­niz. Me­se­la kır­mı­zı bir şal ya da ge­le­nek­sel olan sa­ça kır­mı­zı kur­de­la… Ama onun ha­ri­cin­de an­la­tı­lan hi­ka­ye­le­re inan­ma­yın. Ta­bii ki do­ğum, nor­mal ve kendiliğinden de ol­sa, ope­ras­yon­la da ger­çek­leş­se, son­ra­sın­da­ki gün­ler­de  is­ti­ra­hat et­me­ye özen gös­ter­me­li­si­niz. Be­be­ğin ge­ce gün­düz dü­ze­ni he­nüz ol­ma­dı­ğın­dan, onun ru­ti­ni­ne uy­ma­lı­sı­nız. Ev iş­le­ri ve mi­sa­fir­ler si­ze  en­gel ol­ma­ma­lı, ön­ce­li­ği­niz, be­bek, din­len­mek ve em­zir­mek ol­ma­lı­dır. Bu du­ru­ma her­kesin hoş­gö­rü­lü ola­ca­ğın­dan emin olun.

Do­ğum son­ra­sı vü­cu­du­nuz­da ye­ni bir hor­mon fır­tı­na­sı da­ha ya­şa­nı­yor! Pla­sen­ta çık­tı­ğı için bir an­da ge­be­lik hor­mon­la­rı ke­si­li­yor. Em­zir­me­ye baş­la­dı­ğı­nız için süt hor­mo­nu olarak bilinen pro­lak­tin ve ok­si­do­sin sal­gı­la­nı­yor. Ka­na­ma­nız var  ve bü­yük bir so­rum­lu­luk du­yu­yor­su­nuz. Bir be­be­ğe sa­hip­si­niz, ar­tık annesi­niz. Bu ara­da ak­ra­ba­lar, dost­lar, ar­ka­daş­lar zi­ya­re­ti­ni­ze ge­li­yor. Ge­nel­de her­kes iyi ni­yet­le ve si­ze yar­dım­cı ol­mak için gö­rüş ve tav­si­ye­ler­de bu­lu­nu­yor. An­cak bu gö­rüş ve tav­si­ye­ler bir­bi­rin­den fark­lı olu­yor ve ka­fa­nız ka­rı­şı­yor. Be­bek tüm za­ma­nı­nı­zı dol­du­ru­yor. İş­te bu ilk iki haf­ta­nın duy­gu­la­rı: si­nir­li­lik, ağ­la­ma, duy­gu­sal iniş çı­kış­lar ve dep­res­yon ola­bi­lir. Me­rak et­me­yin bu hâl ge­çe­cek ve her şey za­man­la yo­lu­na gi­re­cek. fiu­nu hiç unut­ma­yın bu gün­ler­de mut­la­ka yar­dım al­ma­lı­sı­nız. Be­be­ğin uyu­du­ğu sa­at­ler­de siz de din­len­me­li­si­niz. Siz be­be­ği­ni­ze, be­bek de dün­ya ya­şa­mı­na uyum sağ­lı­yor.  Çok mü­kem­me­li­yet­çi ol­ma­yın, bi­raz iş­le­ri olu­ru­na bı­ra­kın, yar­dım tek­lif­le­ri­ni ge­ri çe­vir­me­yin. Ken­di­ni­ze za­man ayı­rın, bir sa­at, ya­rım sa­at, ola­bil­di­ği ka­dar.  Be­be­ğe siz­den baş­ka kim­se ba­ka­maz gi­bi dü­şün­ce­le­ri­niz var­sa he­men bu dü­şün­ce­den vaz­ge­çin. Be­bek tüm sı­cak ku­cak­lar­da sa­kin ve hu­zur­lu­dur. Eşi­ni­zin si­ze yar­dım et­me­si­ne fır­sat ta­nı­yın. Onun­la duy­gu­la­rı­nı­zı pay­la­şın, ko­nu­şun ile­ti­şi­mi­ni­zi sür­dü­rün su­sa­rak ve si­nir­le­ne­rek et­ra­fı­nız­da­ki in­san­la­rın si­zin duy­gu ve dü­şün­ce­le­ri­ni­zi oku­ma­sı­nı bek­le­me­yin.

Duy­gu­la­rı­nı­zı, his­set­tik­le­ri­ni­zi sev­dik­le­ri­niz­le pay­la­şın.