Son Haberler
Anasayfa » Hamilelik » Doğum » Mucizenin Adı : Doğum

Mucizenin Adı : Doğum

Do­ğum, sa­de­ce ha­mi­le­li­ğin fiz­yo­lo­jik ola­rak bit­me­si de­mek de­ğil­dir. Ka­dı­nın vü­cu­duy­la ve ru­huy­la ya­şa­dı­ğı, ha­ya­tın­da­ki en önem­li de­ne­yim­dir.

Ka­dın­lar uzun sü­ren ve zor ge­çen dra­ma­tik do­ğum hi­kâ­ye­le­ri­ni bir kah­ra­man­lık öy­kü­sü gi­bi an­la­tır­lar. Ko­lay­ca  ya­şa­nan do­ğum­lar ise, ne­den­se an­la­tıl­maz. Do­ğum için edilen te­men­ni­ler de pek iç açı­cı de­ğil­dir: “Al­lah bir avaz­da kur­tar­sın,” gi­bi. Ka­dın­lar, her za­man do­ğu­mun san­cı­lı ol­du­ğu­nu duy­duk­la­rı için kor­kar­lar.

Yaman-0103 Do­ğum her za­man san­cı­lı ol­maz. Ba­zı ka­dın­lar hiç far­kı­na var­ma­dan ilaç ve anes­te­zi yar­dı­mı ol­ma­dan bebek­le­ri­ni dün­ya­ya ge­ti­rir­ler; ba­zı ka­dın­lar ise nor­mal san­cı çe­ker­ler. Ba­zı kadınlar do­ğum sü­re­si bo­yun­ca  san­cı­la­nırken, bir kıs­mı yal­nız­ca ağ­rı­yı do­ğu­mun son­la­rı­na doğ­ru his­se­der­ler. Her ka­dın için do­ğum, bi­reysel bir de­ne­yim ve mu­ci­ze­vi bir ta­bi­at ola­yı­dır. Yer­yü­zün­de­ki can­lı­la­rın bü­yük bir kıs­mı ben­zer şe­kil­de doğum­lar ya­pa­rak, va­ro­luş­la­rı­nı sür­dü­rür­ler. Hay­van­la­rın ana­to­mik ola­rak in­san­dan fark­lı olan ya­pı­la­rı ve  bi­linç se­vi­ye­le­ri, üre­me ve do­ğum za­man­la­rı­nı içgü­dü­sel bir do­ğal­lık ve ko­lay­lık­la yap­ma­la­rı­nı sağ­lar­ken; in­sa­na öz­gü bi­lin­cin, yal­nız­ca ken­di­sin­de bu­lu­nan so­yut­la­ma özel­li­ği se­be­biy­le, çev­re­sel fak­tör­ler­den olum­  lu ve­ya olum­suz et­ki­len­me­si müm­kün­dür. Doğa toplumları ve mo­dern top­lum­da­ki ka­dın için de ha­mi­le­lik  ve do­ğu­mun ta­şı­dı­ğı an­lam fark­lı­dır. Doğa toplumlarındaki ka­dın­lar, be­be­ğin do­ğu­mu­nu do­ğal bir ta­bi­at ola­yı ola­rak ya­şar­lar ve ka­dın­lar ara­sın­da bir da­ya­nış­ma var­dır. Do­ğum es­na­sın­da bir­bir­le­ri­ne na­sıl yar­dım  ede­cek­le­ri­ni bi­lir­ler. Mo­dern top­lum­larda ise do­ğal uy­gu­la­ma­la­rın ye­ri­ni öğ­re­nil­miş, sis­tem­leşmiş yön­temler al­mış ve böy­le­ce de ka­dın­lar ken­di be­den­le­ri­ne inanç­la­rı­nı kay­bet­miş, bir­bir­le­ri­ne yar­dım et­mek ye­ri­ne  bir­bir­le­ri­ni korku­tur ha­le gel­miş­ler­dir.

 Oy­sa ki ka­dın­la­rın yüz­yıl­lar­dır bir­bi­rleri­ne ak­tar­dık­la­rı bil­gi şif­re­le­ri hüc­re­le­rin­de mev­cut­tur, vü­cut­la­rı  nasıl do­ğum yapacağını bi­lir. Ay­rı­ca ha­mi­le­lik ve do­ğum sı­ra­sın­da ola­bi­le­cek ak­si­lik­ler dok­to­ru­nuz ta­ra­fından ge­re­ken mü­da­ha­le uy­gu­la­na­rak ön­le­ne­bi­lir. Nor­mal do­ğum yap­ma­nı­za en­gel du­rum­lar var­sa, bu  durumda da se­zar­yen­le be­be­ği­ni­zi dün­ya­ya ge­ti­re­bi­lir­si­niz. An­cak her şey yo­lun­da gi­di­yor­sa, nor­mal do­ğum yap­ma­ma­nız için hiç­ bir ne­den yok­sa, ha­mi­le­lik bo­yun­ca vü­cu­du­nu­zun do­ğum için yap­tı­ğı ha­zır­lı­ğa siz  de­ ka­tıl­ma­lı ve ha­zır­lan­ma­lı­sı­nız.

 Bu ha­zır­lık, ön­ce doğ­ru bil­gi­le­re ulaş­mak­la baş­lar: bu kitap veya kurslar aracılığıyla, ha­mi­le­lik, be­be­ğin an­  ne kar­nın­da­ki ge­li­şi­mi, do­ğum, do­ğu­mu ko­lay­laş­tı­ra­cak, zih­ni ve be­de­ni ha­zır­la­yan ça­lış­ma­lar, ye­ni doğ­muş be­be­ğin özel­lik­le­ri, ba­kı­mı  ve em­zir­me ko­nu­la­rın­da edi­ne­ce­ği­niz bil­gi­ ve be­ce­ri­le­rin çok işe ya­ra­dı­ğı­nı, ya­şa­ya­rak gö­re­cek­si­niz.

Kor­ku­dan kur­tu­la­rak, be­de­ni­ni­ze, ken­di bil­gi ve sez­gi­le­ri­ni­ze, va­ro­luş mu­ci­ze­si­ne ina­na­rak, muh­te­şem bir do­ğum de­ne­yi­mi ya­şa­yıp, be­be­ği­ni­zi ku­cak­la­ya­bi­lir­si­niz. Be­be­ği­niz si­zin ku­ca­ğı­nız­dan al­dı­ğı gü­ven duy­gu­su­nu iç­sel­leş­ti­re­rek, öz­gü­ven duy­gu­su yük­sek bir bi­rey ola­cak­tır.

Yaman-0106Her ne kadar doğum ile ilgili teo­rik bil­gi­le­ri bu­ra­da sizlere veriyor olsam da her doğumun kendine özgü ve benzersiz bir kişisel deneyim olduğunu unutmayın. Vü­cu­du­nuz hamilelik bo­yun­ca ken­di­ni bu fi­na­le hazırlamaktadır. Ruh­sal ola­rak da ken­di­ni­zi ha­zır his­set­me­li­si­niz. Bunun için, özellikle do­ğu­ma ya­kın gün­ler­de ne­fes eg­zer­siz­le­ri­ni bol­ca tek­rar­la­yın, bu sı­ra­da his­set­ti­ği­niz duy­gu­la­rı­nız­la yüz­le­şin. Kor­ku­yor­sa­nız ne­den kork­tu­ğu­nu­zu an­la­ma­ya ça­lı­şın; kor­ku­nu­zu, en­di­şe­le­ri­ni­zi in­kar edip bas­tır­dı­ğı­nız sü­re­ce on­lar da­ha da ar­ta­rak do­ğum anın­da kar­şı­nı­za çı­kar ve si­zi kı­sır bir dön­gü içi­ne alır. Ne­fes eg­zer­siz­le­rini uy­gu­lar­ken bu tür duy­gu­lar açı­ğa çı­ka­cak­tır ve on­lar­la yüz­le­şip, ge­ri­de bı­rak­mak, do­ğum anın­da  ken­di­ni­zi bı­rak­ma­yı ve do­ğay­la iş­bir­li­ği yap­ma­nı­zı ko­lay­laş­tı­ra­cak­tır. Ruh­sal ener­ji­ni­zi bo­za­cak, gö­rün­tü, an­la­tım ve ki­şi­ler­den uzak du­run. Ken­di­ni­ze ve do­ğa­nın gü­cü­ne ina­nın…

Doğum nedir?

Do­ğum en az 28 haf­ta­lık bir hamilelik sü­re­cin­den son­ra be­be­ğin ra­him dı­şı­na çık­ma­sı ola­rak ta­nım­la­nır. Bebek, da­ha er­ken doğ­muş­sa, ra­him dı­şın­da ya­şa­ma ye­te­ne­ği­ni ka­zan­ma­mış ol­du­ğu için bu du­rum dü­şük ola­rak ad­lan­dı­rı­lır. An­cak gü­nü­müz­de, ge­li­şen tıp ve tek­no­lo­ji sa­ye­sin­de er­ken haf­ta­lar­da do­ğan be­bek­le­rin de ya­şa­ma ola­sı­lı­ğı art­mış­tır.

Normal doğum nedir?

Nor­mal do­ğum 38.-42. ge­be­lik haf­ta­la­rı ara­sın­da, ken­di­li­ğin­den baş­la­yan bir ey­lem­le, baş­la ge­len tek bir be­be­ğin an­ne ve be­be­ğe za­rar ver­me­den ra­him­den va­ji­nal yol­la can­lı ola­rak doğ­ma­sı­dır. Nor­mal do­ğum­da, be­bek doğ­duk­tan otuz da­ki­ka son­ra ple­san­ta ve zar­la­rı da ken­di­li­ğin­den ra­him­den dı­şa­rı atı­lır.

Doğum ne zaman olur?

  • Nor­mal bir ge­be­lik sü­re­si son adet baş­lan­gıç gü­nün­den iti­ba­ren 280 gün ya da 40 haf­ta­dır.
  • Hamilelerin bek­le­nen do­ğum ta­ri­hi­ni içi­ne alan haf­ta do­ğum yap­ma ola­sı­lı­ğı % 80’dir.
  • Nor­mal zamanında do­ğum 38.-42. haf­ta­lar ara­sın­da her­han­gi bir za­man­da ger­çek­le­şe­bi­lir.

Sevgiler, Ayşe Öner

Check Also

Bebek Karnınızda Nasıl Yaşıyor?

Bizler beslenmek için yiyiyor içiyoruz, akciğerlerimizi kullanarak nefes alıyoruz. Bebekler ise anne karnında suyun içinde …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir