Son Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Ayşe Öner’in Kaleminden

Etiket Arşivi: Ayşe Öner’in Kaleminden

Anneler’e Püf Noktaları

Talk pudrası sağlık açısından bebeklerde oldukça zararlı. Bunun yerine, özellikle yaz aylarında aşırı terleyen çocukların, deri kıvrımlarında gelişen egzamayı ya da bebeklerde bezin değdiği bölgedeki kızarıklığı gidermede,  pudra yerine  “Mısır Nişastası” kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Emer­ken şa­pır­tı se­si du­yul­ma­sı ya da ya­nak­la­rın içe­ri çe­kil­me­si, ge­nel­lik­le be­be­ğin yal­nız­ca me­me ucu­nu em­di­ği­ni ve ağ­zıy­la ye­te­rin­ce me­me do­ku­su­nu kav­ra­ma­mış ol­du­ğu­nu gös­te­rir. Reflülü bebeklerin yatağının …

Devamını Oku »

Çocuklarda Kanamalı Kazalar

Çocuklar sıklıkla düşer, dudaklarını kanatabilirler. Kanama müdahele gerekmeksiniz durabilir. Çocuk izin verirse, temiz bir mendil veya gazlı bez ile basınç uygulamak işe yarar. Sıklıkla koşarken yanak ve kafalarını bir yere, eşyaya çarparak yaralanabilirler. Böyle bir durumda kesik ve kanama olmasa bile, mor şişlik oluşabilir. Bu durumu önlemek için, buzdolabında soğutulmuş jel torbası, bir peçete ile sarılarak, kısa aralıklarla çarpan yere …

Devamını Oku »

Evde Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

Bebekler için evde asıl tehlike; hareketlenmeye başladıkları zaman başlar. Kendi özgürlüğünü ilan eden bebek uzun zamandır sadece seyirci olduğu evini artık keşfetmeye başlamıştır. Çocuğunuz için mutlaka güvenilir bir alan yaratmanın zamanı gelmiştir. Burda çocuğu kısıtlamak yerine ona zarar verebileceğini düşündüğünüz herşeyi ortadan kaldırmanızı öneriyoruz.Evde bebek/çocuk güvenliği uzun zamanlı, sürekli devam eden bir süreçtir.Devamlı olabilecek potansiyel tehlikelere çocuğunuzun yaşı ilerledikçe önlem …

Devamını Oku »

Bebek Masajı

Be­bek ma­sa­jı an­ne-be­bek ara­sın­da­ki duy­gu­sal ba­ğı ge­liş­ti­re­cek ve da­ha çok ya­kın­laş­ma­nı­zı sağ­la­ya­cak güç­lü bir ile­ti­şim yo­lu­dur. Be­be­ği­ni­ze sa­bır­la, sev­giy­le ve şef­kat­le do­kun­ma­nız onun ge­li­şi­mi­ne bü­yük kat­kı­da bu­lu­na­cak­tır. Ma­saj, gaz ve dış­kı­la­ma prob­le­mi ya­şa­yan be­bek­le­rin bü­yük öl­çü­de ra­hat­la­ma­sı­nı sağ­lar. Ma­saj, be­be­ği­ni­zi sa­kin­leş­ti­ren ve ra­hat­la­tan, be­den­sel ve ruh­sal ge­li­şi­mi­ni olum­lu yön­de et­ki­le­yen ke­yif­li bir et­kin­lik­tir. Be­be­ği­ni­zin bi­linç­li bir ra­hat­la­ma ye­te­ne­ği ka­zan­ma­sı, bü­yü­me­nin …

Devamını Oku »

Emzirmede 12 Altın Kural!

 Be­bek doğ­du­ğun­da ilk gün çok uzun sü­re em­zi­rir­se­niz gö­ğüs uç­la­rı mo­ra­rır, şi­şer ve er­te­si gün be­be­ği­ni­zi hiç em­zi­re­me­ye­cek ha­le ge­lir­si­niz. Be­bek emer­ken me­me ucu­nu­zun ta­ma­mı ve ae­oro­la­nın (me­me ucu­nun et­ra­fın­da­ki ko­yu renk­li kı­sım) bü­yük bir kıs­mı, be­be­ğin ağ­zı için­de ol­ma­lı­dır. Em­me baş­la­dı­ğın­da an­ne me­me ucun­da ağ­rı his­se­di­le­bi­lir. An­cak em­zir­me sü­re­si bo­yun­ca me­me ucu­nun de­vam­lı acı­ma­sı be­be­ğin me­me­yi doğ­ru kav­ra­ma­dı­ğı­nı gös­te­rir. …

Devamını Oku »

Anne Sütü Mucizesi

Bir kere  bebeğiniz sütünüzden doğru yağları almış olacak. Sütünüzdeki yağ oranı gün içerisinde ve aylara göre onun ihtiyacına göre değişim gösterir. İlk süt adını verdiğimiz “kolostrum” görünüş itibariyle koyu sarı renkte konsantre bir sıvı olması sebebiyle yağlı intibası vermesine karşın yağ konsantrasyonu düşüktür. Emzirmenin ilerleyen günlerinde olgun insan sütünde ki yağ konsantrasyonu ise daha yüksektir. Ayrıca anne sütü sağlıklı yağların …

Devamını Oku »

Emzirmenin Önemi

Emzirmeyi seçmek, bebeğinizin hayatına en iyi şekilde başlaması için atacağınız ilk adım olacaktır. Emzirme en eski ve kadim  besleme şekli olup, bebeğiniz için türüne özel, vücudunuz tarafından bebeğinizin ihtiyacına göre kalitesi ve miktarı ayarlanabilen,onun sağlığını ve büyümesini garanti eden en özel besindir. Emzirmenin ilk günleri zor gibi görünse de hamilelik döneminde bilgilenmek, sabır göstermek, inanç, istek ile bebeğin ve annenin …

Devamını Oku »

Mucizenin Adı : Doğum

Do­ğum, sa­de­ce ha­mi­le­li­ğin fiz­yo­lo­jik ola­rak bit­me­si de­mek de­ğil­dir. Ka­dı­nın vü­cu­duy­la ve ru­huy­la ya­şa­dı­ğı, ha­ya­tın­da­ki en önem­li de­ne­yim­dir. Ka­dın­lar uzun sü­ren ve zor ge­çen dra­ma­tik do­ğum hi­kâ­ye­le­ri­ni bir kah­ra­man­lık öy­kü­sü gi­bi an­la­tır­lar. Ko­lay­ca  ya­şa­nan do­ğum­lar ise, ne­den­se an­la­tıl­maz. Do­ğum için edilen te­men­ni­ler de pek iç açı­cı de­ğil­dir: “Al­lah bir avaz­da kur­tar­sın,” gi­bi. Ka­dın­lar, her za­man do­ğu­mun san­cı­lı ol­du­ğu­nu duy­duk­la­rı için kor­kar­lar. …

Devamını Oku »

Hamilelikte Nefes Egzersizleri

Nefes almak yaşamaktır, nefesiniz üzerinde geliştireceğiniz farkındalık; zihnin ön yargılarından kurtulup yaşamla, evrensel enerjiyle bütünleşmenizi, içinizde büyüyen ışığın, sevginin, yaşamın ve bebeğinizin güneşi olmanızı ve tüm evrene parlak ışığınızın yansımasını sağlayacaktır. Ken­di­ni­ze ve be­be­ği­ni­ze ve­re­ce­ği­niz en de­ğer­li he­di­ye iyi ne­fes al­ma­yı öğ­ren­mek­tir. Ne­fes al­mak ya­şa­mın ilk ha­re­ke­ti­dir. Tüm din­ler­de ne­fes­le il­gi­li ri­tü­el­ler mev­cut­tur. Ne­fes al­ma­nın sağ­lık, bi­linç, iç hu­zur, genç …

Devamını Oku »

Baba Adayının Doğuma Katılımı

Do­ğum baş­la­dı­ğın­da, ba­ba ada­yı­nın ha­mi­le eşi­ne na­sıl yar­dım­cı ola­ca­ğı­nı bi­li­yor ol­ma­sı ta­bii ki önem­li bir ko­nu­dur. Ha­mi­le bir ka­dın, ha­mi­le kal­dı­ğı­nı öğ­ren­di­ği an­dan iti­ba­ren eşi­nin des­te­ği­ne ve pay­la­şı­mı­na ih­ti­yaç du­yar. Gü­nü­müz­de ha­mi­le kal­mak es­ki­den ol­du­ğu gi­bi, ya­şa­mın ge­re­ği, çift­le­rin alın ya­zı­sı de­ğil, bir­lik­te alı­nan ve tüm ya­şa­mı ku­cak­la­yan çok önem­li bir ka­rar. Be­ra­ber­ce bu dün­ya­ya ye­ni bir in­san ar­ma­ğan ede­ce­ksiniz …

Devamını Oku »