Haberler

Doğum

Doğum Sonrası Zaman ve Anne Bebek Bağı

Kadın olmanın en büyük mucizesi içimizde bir can var etmektir, ailenin toplumun iyi olması da biz kadınların ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olması ve sağlıklı kalmasına bağlıdır. Vücutlarımız yeryüzünün enerjisini yükselterek içimize akıttığından, dişil enerji var eden, toplayan, birleştiren gücümüzdür. Kadın; hayatını daha iyi bir seviyeye getirdiğinde, bundan bütün aile yararlanır, çünkü kadın merkezdir ve hayata berraklık ve farkındalık getirendir. …

Devamı »

Ağrısız Doğum

Ağrısız doğum olarak da adlandırılan ve vajinal doğumda epidural anestezi uygulaması hakkında pek çok olumlu yorum yapılır. Epidural anesteziler doğum esnasında  kasılmaların neden olduğu sancının hissedilmesini önler ve anne adayının, doğumun farkında olması sayesinde daha olumlu ve güzel bir doğum deneyimi yaşanmasını sağlar. Diğer bazı ilaçların aksine doğum öncesi ve sonrasında sersemlik hissi yaratmaz. Doğumun uzun sürmesi halinde annenin dinlenebilmesine …

Devamı »

Hamilelik ve Dogum

  İnsan yaşamı doğum mucizesi ile başlar. Günümüz kültüründe bunun kutsal bir mucize olduğunu hep unutuyoruz… Doğum; bedeninize, ruhunuza, duygularınıza, zihninize, sevgi ve anlayışınıza derinlik katarak size bir “bebek” ve “anne” olmayı armağan eden yaşamınızda ki en büyük değişimdir. Bu mucizeye bedeniniz ve ruhunuzla tanık olmak istemeli, korku enerjisinden arınıp, bedeninize ve doğaya güvenerek hamilelik dönemine özen göstermelisiniz. Çocuk sahibi …

Devamı »

Bebek Karnınızda Nasıl Yaşıyor?

Bizler beslenmek için yiyiyor içiyoruz, akciğerlerimizi kullanarak nefes alıyoruz. Bebekler ise anne karnında suyun içinde yaşıyor; anneden meme emerek beslenmek ve solumak için doğumu beklemesi gerekiyor. Sizin karnınızda yaşarken beslenmesi ve ihtiyacı olan oksijeni alabilmesi iki organ aracılığı ile olur; plasenta ve göbek kordonu. Doktorlar bunlara ek organlar derler, ek ve geçici organlar…Plasenta ve göbek kordonu birbirlerini tamamlar fakat ikisinin …

Devamı »

Doğum Sonrası Anne Bebek Bağı

Doğumu bekleyen anne adaylarında sıkça fark ettiğim duygulardan biri de doğum sonrası bebekle ilişki kurmada başarılı olup olamayacakları. Ağladığı zaman onun ne istediğini nasıl bilecekler, karnını doyurabilecek miyim sorularının yarattığı tedirginlikler… Ama kursu tamamladıklarında bu sorularına büyük ölçüde cevap alabilmiş oluyorlar. Ya doğum sonrası… Bütün bilinenler unutuluyor veya hatırladıkları zaman ise bana telefon açarak tekrar teyit etme ihtiyacı doğuyor, çünkü …

Devamı »

Ağrısız Normal Doğum Mümkün Mü?

Normal doğumda hissedilen ağrı algısını azaltacak doğal yöntemler var mıdır? Peki bunlar nelerdir? 20. yüzyıl modernizmle birlikte demokrasinin, kentleşmenin, endüstriyel devrimin ivme kazandığı, hızlı biçimde değiştiği dönem olarak kadın haklarına da ciddi değişiklikler getirmiştir. Kadını evin mahremi, haremi, gizli gebesi olmaktan çıkartmış ve hamileliği cinselliğinin yaratıcı, tanrısal boyutu olarak algılayıp, tüm güzelliği ve kutsallığı ile yaşama hakkını vermiştir.Tabiattaki tek ağrılı …

Devamı »

Sezaryen Sonrası Normal Doğum Mümkün Mü?

”Bir kez sezaryen-hep sezaryen” inanışının aksine aslında sezaryen sonrası normal doğum mümkün. Hatta daha önce sezaryen ile doğum yapmış 100 kadının 60-75 i başarılı bir şekilde normal doğum yapabiliyor. Peki risk ne? Yaklaşık %1 olguda rahimdeki eski sezaryen skarı yırtılıp anne ve bebek için acil durumlar, acil sezaryen gerekebiliyor. Biliyoruz ki genel olarak normal doğumun anne için riskleri daha az, …

Devamı »

Mucizenin Adı : Doğum

Do­ğum, sa­de­ce ha­mi­le­li­ğin fiz­yo­lo­jik ola­rak bit­me­si de­mek de­ğil­dir. Ka­dı­nın vü­cu­duy­la ve ru­huy­la ya­şa­dı­ğı, ha­ya­tın­da­ki en önem­li de­ne­yim­dir. Ka­dın­lar uzun sü­ren ve zor ge­çen dra­ma­tik do­ğum hi­kâ­ye­le­ri­ni bir kah­ra­man­lık öy­kü­sü gi­bi an­la­tır­lar. Ko­lay­ca  ya­şa­nan do­ğum­lar ise, ne­den­se an­la­tıl­maz. Do­ğum için edilen te­men­ni­ler de pek iç açı­cı de­ğil­dir: “Al­lah bir avaz­da kur­tar­sın,” gi­bi. Ka­dın­lar, her za­man do­ğu­mun san­cı­lı ol­du­ğu­nu duy­duk­la­rı için kor­kar­lar. …

Devamı »

Baba Adayının Doğuma Katılımı

Do­ğum baş­la­dı­ğın­da, ba­ba ada­yı­nın ha­mi­le eşi­ne na­sıl yar­dım­cı ola­ca­ğı­nı bi­li­yor ol­ma­sı ta­bii ki önem­li bir ko­nu­dur. Ha­mi­le bir ka­dın, ha­mi­le kal­dı­ğı­nı öğ­ren­di­ği an­dan iti­ba­ren eşi­nin des­te­ği­ne ve pay­la­şı­mı­na ih­ti­yaç du­yar. Gü­nü­müz­de ha­mi­le kal­mak es­ki­den ol­du­ğu gi­bi, ya­şa­mın ge­re­ği, çift­le­rin alın ya­zı­sı de­ğil, bir­lik­te alı­nan ve tüm ya­şa­mı ku­cak­la­yan çok önem­li bir ka­rar. Be­ra­ber­ce bu dün­ya­ya ye­ni bir in­san ar­ma­ğan ede­ce­ksiniz …

Devamı »