Haberler

Bebek Masajı

Be­bek ma­sa­jı an­ne-be­bek ara­sın­da­ki duy­gu­sal ba­ğı ge­liş­ti­re­cek ve da­ha çok ya­kın­laş­ma­nı­zı sağ­la­ya­cak güç­lü bir ile­ti­şim yo­lu­dur. Be­be­ği­ni­ze sa­bır­la, sev­giy­le ve şef­kat­le do­kun­ma­nız onun ge­li­şi­mi­ne bü­yük kat­kı­da bu­lu­na­cak­tır. Ma­saj, gaz ve dış­kı­la­ma prob­le­mi ya­şa­yan be­bek­le­rin bü­yük öl­çü­de ra­hat­la­ma­sı­nı sağ­lar. Ma­saj, be­be­ği­ni­zi sa­kin­leş­ti­ren ve ra­hat­la­tan, be­den­sel ve ruh­sal ge­li­şi­mi­ni olum­lu yön­de et­ki­le­yen ke­yif­li bir et­kin­lik­tir. Be­be­ği­ni­zin bi­linç­li bir ra­hat­la­ma ye­te­ne­ği ka­zan­ma­sı, bü­yü­me­nin ya­ra­ta­ca­ğı zor­luk­lar­la ba­şa çık­ma­sın­da ona yar­dım­cı ola­cak çok önem­li bir avan­taj ve bu ilk gün­le­rin­de ona ve­re­bi­le­ce­ği­niz en de­ğer­li he­di­ye ola­cak­tır. Bu­nun ya­nı­sı­ra ma­saj, do­kun­ma uyarısıyla vü­cut­ta bir di­zi ola­yı baş­la­tır. Me­se­la in­sü­lin sal­gı­lan­ma­sı ar­tar. Bu da gı­da­la­rın emi­li­mi­ni ar­tı­ra­rak ge­liş­me­yi hız­lan­dı­rır. Ay­rı­ca ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­rir. Do­la­şı­mı ak­ti­ve ede­rek kal­bin iş yü­kü­nü azal­tır, so­lu­num ve sin­di­rim sis­te­mi­ni ra­hat­la­tır. Be­bek ken­di­ni dön­dü­re­bil­me ka­bi­li­ye­ti­ni an­cak üçün­cü ay­dan son­ra ka­zan­dı­ğı için özel­lik­le ilk üç ay­da ma­saj çok ya­rar­lı­dır.

“Has­ta­ne­de, be­bek hem­şi­re­si ola­rak ça­lış­tı­ğım dö­nem­de sık­ça ya­şa­dı­ğı­mız bir ola­yı ha­tır­lı­yo­rum. Ye­ni doğ­muş bir be­be­ği an­ne­si­nin ku­ca­ğı­na ve­rip, oda­dan ay­rıl­dık­tan bir sü­re son­ra, an­ne pa­nik­le be­bek hem­şi­re­si­ni ge­ri ça­ğı­rır, be­be­ği­nin ağ­la­dı­ğı­nı ve ne ya­pa­ca­ğı­nı bi­le­me­di­ği­ni söy­ler­. Bu­nun nor­mal ol­du­ğu­nu ve be­bek­le­rin ken­di­le­ri­ni ağ­la­ya­rak ifa­de et­tik­le­ri­ni söy­le­ye­rek, bebeği ku­ca­ğı­mı­za al­dı­ğı­mız­da, be­bek he­men su­sar ve tabii böyle bir durumda an­ne de bi­raz kı­rı­lır­.”

An­ne­nin gü­ven­siz­li­ği, na­sıl tu­ta­rım kor­ku­su, ağ­la­dı­ğın­da en­di­şe duy­ma­sı be­be­ğin ken­di­ni teh­li­ke­de his­set­me­si­ne ne­den olur­ken, be­bek hem­şi­re­si­nin ku­ca­ğın­da his­set­ti­ği gü­ven ve em­ni­yet­te­yim duy­gu­su ise ona hu­zur ve­ri­yor­du. Be­be­ğin, bu hem­şi­re, bu da be­nim an­nem gi­bi bir far­kın­da­lı­ğı he­nüz yok­tur. Yal­nız­ca olum­lu ve olum­suz ener­ji­yi his­se­der. An­ne­le­rin be­bek­le­ri­ni tu­tar­ken, giy­di­rirken bir ye­ri­ni in­ci­ti­rim kor­ku­su, te­dir­gin­li­ği kı­sa bir sü­re son­ra ge­çer, be­bek­le­rin de, ilk gün­ler­de­ki ürk­me ref­lek­si bi­rin­ci ayın so­nun­da bü­yük öl­çü­de aza­lır. Kı­sa­ca ar­tık iki­si de bi­ri­bi­ri­ni be­nim­se­miş­tir. Be­be­ği­ni­ze ma­saj yap­ma vak­ti de gel­miş­tir.

Bü­tün can­lı­lar­da, iç­gü­dü­sel olarak yav­ru­su­nu ha­ya­ta ha­zır­la­ma do­ku­nuş­la­rı­na rast­la­rız. İn­san­lar­da ise bu, be­bek yü­rü­ye­ne ka­dar de­vam et­me­li­dir, bu­na be­bek ma­sa­jı adı ve­ri­yo­ruz. Ma­saj, do­kun­ma­nın da­ha pro­fes­yo­nel şek­li­dir.

Sevgiler, Ayşe Öner

Check Also

Yenidoğan Bebeği Vücutta Taşımanın Faydaları

Maalesef günümüzde ebeveynler bebeklerine yakın olmanın önemini yeni keşfetmeye başlıyorlar. Ne yazık ki sosyal ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.