Haberler

Tag Archives: Normal Doğum

BEBEK BAKIM ÇALIŞMASI

MART AYI Online Kurs Kayıtlarımız Başlamıştır. Tarih : 13 Mart Cumartesi – 14 Mart Pazar (2 Gün) Saat : 11:00 – 13:00 / 14:00 – 16:00 Saat Aralığı İletişim : 0.507.318.51.77 (2 Gün Toplam 8 Saat)

Devamı »

Ağrısız Doğum

Ağrısız doğum olarak da adlandırılan ve vajinal doğumda epidural anestezi uygulaması hakkında pek çok olumlu yorum yapılır. Epidural anesteziler doğum esnasında  kasılmaların neden olduğu sancının hissedilmesini önler ve anne adayının, doğumun farkında olması sayesinde daha olumlu ve güzel bir doğum deneyimi yaşanmasını sağlar. Diğer bazı ilaçların aksine doğum öncesi ve sonrasında sersemlik hissi yaratmaz. Doğumun uzun sürmesi halinde annenin dinlenebilmesine …

Devamı »

Normal Doğum İle Başlayıp, Sezaryen ile Sonlanan Doğum Yolculuğu

Kadınların hayatında, şüphesiz en dönüştürücü deneyim doğumdur.Doğum sadece hamileliğin  fizyolojik olarak bitmesi demek değildir. Kadının vücudu ve ruhuyla yaşadığı hayatındaki en önemli deneyimdir. Herkesin gebelik hikayesi “normal doğum” yapacağım diye başlar. Öyle değil mi hanımlar? Hadi itiraf edin… Her şeyden önce belirtmek isterim ki herhangi bir sağlık problemi olmayıp, sadece korkularından dolayı, gebeliğinin sonlarına doğru sezaryene öncelikle psikolojik geçiş yapan kadınlarımız için …

Devamı »

Ağrısız Normal Doğum Mümkün Mü?

Normal doğumda hissedilen ağrı algısını azaltacak doğal yöntemler var mıdır? Peki bunlar nelerdir? 20. yüzyıl modernizmle birlikte demokrasinin, kentleşmenin, endüstriyel devrimin ivme kazandığı, hızlı biçimde değiştiği dönem olarak kadın haklarına da ciddi değişiklikler getirmiştir. Kadını evin mahremi, haremi, gizli gebesi olmaktan çıkartmış ve hamileliği cinselliğinin yaratıcı, tanrısal boyutu olarak algılayıp, tüm güzelliği ve kutsallığı ile yaşama hakkını vermiştir.Tabiattaki tek ağrılı …

Devamı »

Mucizenin Adı : Doğum

Do­ğum, sa­de­ce ha­mi­le­li­ğin fiz­yo­lo­jik ola­rak bit­me­si de­mek de­ğil­dir. Ka­dı­nın vü­cu­duy­la ve ru­huy­la ya­şa­dı­ğı, ha­ya­tın­da­ki en önem­li de­ne­yim­dir. Ka­dın­lar uzun sü­ren ve zor ge­çen dra­ma­tik do­ğum hi­kâ­ye­le­ri­ni bir kah­ra­man­lık öy­kü­sü gi­bi an­la­tır­lar. Ko­lay­ca  ya­şa­nan do­ğum­lar ise, ne­den­se an­la­tıl­maz. Do­ğum için edilen te­men­ni­ler de pek iç açı­cı de­ğil­dir: “Al­lah bir avaz­da kur­tar­sın,” gi­bi. Ka­dın­lar, her za­man do­ğu­mun san­cı­lı ol­du­ğu­nu duy­duk­la­rı için kor­kar­lar. …

Devamı »

Hamilelikte Nefes Egzersizleri

Nefes almak yaşamaktır, nefesiniz üzerinde geliştireceğiniz farkındalık; zihnin ön yargılarından kurtulup yaşamla, evrensel enerjiyle bütünleşmenizi, içinizde büyüyen ışığın, sevginin, yaşamın ve bebeğinizin güneşi olmanızı ve tüm evrene parlak ışığınızın yansımasını sağlayacaktır. Ken­di­ni­ze ve be­be­ği­ni­ze ve­re­ce­ği­niz en de­ğer­li he­di­ye iyi ne­fes al­ma­yı öğ­ren­mek­tir. Ne­fes al­mak ya­şa­mın ilk ha­re­ke­ti­dir. Tüm din­ler­de ne­fes­le il­gi­li ri­tü­el­ler mev­cut­tur. Ne­fes al­ma­nın sağ­lık, bi­linç, iç hu­zur, genç …

Devamı »

Baba Adayının Doğuma Katılımı

Do­ğum baş­la­dı­ğın­da, ba­ba ada­yı­nın ha­mi­le eşi­ne na­sıl yar­dım­cı ola­ca­ğı­nı bi­li­yor ol­ma­sı ta­bii ki önem­li bir ko­nu­dur. Ha­mi­le bir ka­dın, ha­mi­le kal­dı­ğı­nı öğ­ren­di­ği an­dan iti­ba­ren eşi­nin des­te­ği­ne ve pay­la­şı­mı­na ih­ti­yaç du­yar. Gü­nü­müz­de ha­mi­le kal­mak es­ki­den ol­du­ğu gi­bi, ya­şa­mın ge­re­ği, çift­le­rin alın ya­zı­sı de­ğil, bir­lik­te alı­nan ve tüm ya­şa­mı ku­cak­la­yan çok önem­li bir ka­rar. Be­ra­ber­ce bu dün­ya­ya ye­ni bir in­san ar­ma­ğan ede­ce­ksiniz …

Devamı »

35-40. Haftalar

Bedeniniz… En heyecanlı haftalara girdiniz. Her an doğum başlayabilir. Bebeğiniz artık doğum kanalına yerleşmeye başlamıştır. ( Bazen bebekler başı yukarıda durur. Böyle durumda doktorunuz sezeryan olmanızı önerecektir.) Eğer bebeğiniz tamamen doğum kanalına girmişse mide yanması, solunum ve sindirim problemlerimiz azalır, mesane baskı altında kalacağı için idrar çıkma sıklığınız artar. Gece uykularınız iyice zorlaşır. Mümkün olduğunca gündüzleri uyumaya ve dinlenmeye çalışın. …

Devamı »